பூஜா காலங்கள் 

S.No பூஜா காலங்கள்  அம்பாள் சந்நிதி சுவாமி சந்நிதி
1 திருவனந்தல் காலை 6.00 மணி காலை 6.30 மணி
2 விளா பூஜை காலை 7.00 மணி காலை 7.30 மணி
3 சிறுகாலசந்தி காலை 8.00 மணி காலை 8.30 மணி
4 காலசந்தி காலை 9.00 மணி காலை 9.30 மணி
5 உச்சிகாலம் பகல் 12.30 மணி பகல் 12.00 மணி
6 சாயரட்சை மாலை 5.30 மணி  மாலை 6.00 மணி
7
அர்த்தசாமம்

இரவு 8.15 மணி
சொக்கர் தீபாராதனை இரவு 8.40 மணி வைரவர் பூஜை 9.30 மணி

இரவு 8.30 மணி
8 பள்ளியறை  இரவு 9.00 மணி